Kosgeb Destekleri

1 GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ ( ŞİRKETİMİZ  GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI PROJE DANIŞMANLIĞI İLE İLGİLENMEMEKTEDİR)

1A-Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi

Destek programının amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.

Geleneksel Girişimci Desteği

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanmaktadır.

Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler
Kuruluş Desteği 5.000 TL 10.000 TL
1.Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

2. Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

 

Performans Desteği**

– 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

– 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

– 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

– 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

– 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

– 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.

** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

 İleri Girişimci Desteği

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan ‘’İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu’’nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır.

Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler
   Kuruluş Desteği 5.000 TL 10.000 TL
1.Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

2. Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

 

Performans Desteği**

– 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

– 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

– 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

– 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

– 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

– 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.

** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği

  Destek Tutarı Destek Oranı*
Düşük Orta-Düşük Teknoloji Düzeyi 100.000TL  % 75
Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi 200.000TL
Yüksek Teknoloji Düzeyi 300.000TL

* Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

İleri Girişimci Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği

    Destek Tutarı   Destek Oranı
  Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği 10.000TL % 75

2-AR-GE , TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEKLERİ

2A- AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Desteklenecek Proje Giderleri

Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)
İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği 30.000

(Teknopark içi)

24.000

(Teknopark Dışı)

75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 75*
Personel Gideri Desteği 150.000 75
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100
Proje Geliştirme   Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Eğitim Desteği 10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.

2B-ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Desteklenecek Proje Giderleri

Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)
Kira Desteği 18.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 150.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli) 500.000 75*
Personel Gideri Desteği 150.000 75

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.

2C-KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

 1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 4. Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
 5. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 6. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 7. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

Desteklenecek Proje Giderleri

Destek Süresi Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay
İşletme Giderleri Desteği süresi 1 yıldır
Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz) 5.000.000 TL
Destek Oranları
İşletme Ölçeği

 

Destek Oranı

(Geri Ödemesiz)

Makine-Teçhizat ve Yazılım İçin Destek Oranları

(Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)

Mikro İşletmeler

 

%70*

Yüksek Teknoloji: +%5

%100

 

Orta ve Küçük İşletmeler

 

%60

Yüksek Teknoloji: +%5

Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar için %100 Teminat Giderleri Desteği

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

2D-STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı ve Kapsamı

* İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
* Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
* KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
* KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
* Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Desteklenecek Proje Giderleri

Destek Oranı
(Geri Ödemesiz) 
Makine-Teçhizat İçin Destek Oranları
(Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)
%70* %100
Destek Üst Limiti 5.000.000 TL*
Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda;
bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve  özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir.
Proje Süresi Proje süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.

 *(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

Destek Başlıkları
Makine-Teçhizat Giderleri Desteği
Yazılım Giderleri Desteği
Personel Gideri Desteği
Bilgi Transferi Desteği
Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune Desteği
Hizmet Alımı Desteği

                                      3-İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEKLERİ

3A-İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı ve Gerekçesi

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Destek Unsurları

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK

ORANI

1 Yurt İçi Fuar Desteği 50.000  

%60

2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000*
3 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000**
4 Eğitim Desteği 20.000
5 Enerji Verimliliği Desteği 35.000
6 Tasarım Desteği 25.000
7 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000***
8 Belgelendirme Desteği 30.000***
9 Test ve Analiz Desteği 30.000

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

(***) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.

3B-İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

 İş Birliği Ortaklık Modelleri

 1. İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

 1. Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ
İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı Asgari KOBİ Sayısı İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL)
Geri Ödemesiz Geri    Ödemeli Toplam
Yüksek 2 2 Milyon 3 Milyon 5 Milyon 5 Milyon
Orta Yüksek 3 2 Milyon 3 Milyon 5 Milyon 5 Milyon
Diğer 5 2 Milyon 3 Milyon 5 Milyon 5 Milyon
* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.
PROJE ORTAKLIĞI MODELİ
Projenin Teknoloji Alanı Asgari KOBİ  Sayısı Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL)
Geri Ödemesiz Geri   Ödemeli Toplam
Yüksek 2 1 Milyon 1 Milyon 2 Milyon 10 Milyon
Orta Yüksek 3 500 Bin 500 Bin 1 Milyon 10 Milyon
Diğer 5 250 Bin 500 Bin 750 Bin 5 Milyon
* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.

Desteklenecek Proje Konuları

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

 1. a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
 2. b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
 3. c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,

 1. d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

3C-KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı ve Gerekçesi

 * Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

  *KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Destek Unsurları

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

 Proje Süresi  

En az 6

 

En Fazla 36 Ay

 

(+6) Ay

Destek Üst Limiti  

Geri Ödemesiz Destek – En fazla 300.000 TL

 

Geri Ödemeli Destek – En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı 1.     ve 2. Bölgelerde en fazla %60

 

3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80

3D-ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı ve Kapsamı

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Bu program,
a) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
b) Uluslararası Hızlandırıcı Programı
olmak üzere iki alt programdan oluşur.

Desteklenecek Proje Giderleri

 1. A) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı KURULUŞ VE DONANIM DESTEĞİ
  -İşletme Kuruluş Giderleri,
  -Bina Tadilatı,
  -Altyapı,
  -Ofis Donanımı
  -Yazılım Giderleri

Yeminli Mali Müşavirlik

Ulaşım Giderleri

gibi konularda alacağı hizmetler ve düzenleyeceği organizasyonlar için destek verilir

Destek Üst Limiti: 100.000 $

Destek Oranı: % 80

2. OPERASYONEL GİDERLER DESTEĞİ
-Kuluçka Merkezi Kirası,
-İşletim Giderleri,
-Tanıtım Faaliyetleri,
-Eğitim, Danışmanlık, Mentörlük, İş Yönetimi, Hukuk, Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları,
-Hizmetleri Gibi Konularda Alacağı Hizmetler Ve Düzenleyeceği Organizasyonlar

Destek Üst Limiti: 3.750.000 $

Destek Oranı:
1’inci ve 2’nci yıl için % 80
3 ile 5’inci yıllar için % 60

 1. B) Uluslararası Hızlandırıcı Programı
  Hızlandırıcı Ofis Kirası Giderleri,
  2. Eğitim Giderleri,
  3. Danışmanlık Giderleri,
  4. Mentörlük Giderleri,
  5. İş Yönetimi Giderleri,
  6. Hukuk Giderleri,
  7. Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri,
  8. Ulaşım Giderleri,
  9. Konaklama Giderleri,
  10. Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Giderleri,
  11. Organizasyonla İlgili Genel Giderler

Program süresi:3 yıl

Destek Üst Limiti: Katılım sağlanan bir hızlandırıcı programı için 15.000 $ destek verilmekte olup, destek üst limiti 60.000 $’dır.

Destek oranı: % 80

3E-TEKNOPAZAR-TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Programın amacı; Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Programın Süresi: 12 (on iki) Ay

Destek Kapsamı

Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

-Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL
-Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL

Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

4-KOBİ FİNANSMAN DESTEKLERİ

4A-KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI

Amaç ve kapsam

 

Bu Program; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarından uygun koşullarda nakdî kredi temin edebilmeleri için faiz/kâr payı masraflarına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından destek sağlanmasına yönelik hususları kapsar.

Destek unsurları

* Banka tarafından işletmelere Türk Lirası veya döviz cinsinden kullandırılacak; işletme, makine teçhizat, ihracat ve acil destek kredilerinin faiz/kâr payı masraflarına, bütçe imkânları dâhilinde, KOSGEB tarafından belirlenen puan oranında ve koşullarında destek verilir.

*İşletmelerin türleri; faaliyet alanı, özellikleri ve daha önce yararlandıkları destek türüne göre, “Girişimci İşletmeler”, “Proje Odaklı İşletmeler”, “Teknoloji Tabanlı İşletmeler”, “Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler” olarak KOSGEB tarafından belirlenir. Birden fazla işletme türü kapsamına giren işletmeler, en yüksek limite sahip işletme türü limitlerinden yararlanır.

* Kredi Faiz Desteği geri ödemesiz olarak uygulanır.

Kredi faiz desteğinden yararlanacaklar, kredi faiz desteğinin esasları

 

 

Kredi Türü

 

 

İlave Puan Türü

İşletme Türü  

Azami Kredi Vadesi

Girişimci İşletmeler Proje Odaklı İşletmeler Teknoloji Tabanlı İşletmeler Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler
İşletme Kredisi Mali Büyüme +1 puan  

18 Ay

İstihdam Artışı +2 puan
Makine Teçhizat Kredisi Yerli Makine Alımı  

+3 puan

 

+4 puan

 

36 Ay

İhracat Kredisi Kredi üst limiti 200 bin USD olup; KOSGEB veri tabanına kayıtlı tüm

işletmeler USD Libor kadar desteklenir, taban veya ilave puan uygulanmaz.

180 gün
Acil Destek Kredisi Destek kapsamı, üst limiti ve oranı KOSGEB İcra Komitesince belirlenir. 36 Ay
Kredi Üst Limiti 50.000 TL 200.000 TL 300.000 TL 500.000 TL
Taban Puan +5 puan +7 puan

Kredi üst limitleri ve vadeleri

*KOSGEB tarafından desteklenecek faiz/kâr payı oranı, işletmenin aldığı destek puanı toplamı kadardır. Her bir kredi türü için puan, vade ve kredi üst limitleri KOSGEB tarafından işletmenin türüne göre belirlenir.

*İşletme ve Makine Teçhizat Kredilerinde kredi üst limiti, her iki kredi için de kullanılabilir toplam tutardır. İşletme belirlenen kredi üst limiti dâhilinde krediyi işletme ve makine teçhizat için kullanabileceği gibi sadece İşletme Kredisi veya sadece Makine Teçhizat Kredisi olarak da kullanabilir. İşletme ve Makine Teçhizat Kredileri, taban ve ilave puan toplamına göre aşağıdaki limit ve vadelerde desteklenir:

(a) Girişimci İşletme için kredi üst limiti azami 50.000 (ellibin) TL’dir.

(b) Proje Odaklı İşletme için kredi üst limiti azami 200.000 (ikiyüzbin) TL’dir.

(c) Teknoloji Tabanlı İşletme için kredi üst limiti azami 300.000 (üçyüzbin) TL’dir.

(ç)    Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletme için kredi üst limiti azami 500.000 (beşyüzbin) TL’dir.

(d)  Tüm işletme türleri için, işletme kredilerinde vade azami 18 ay, makine teçhizat kredilerinde azami 36 ay’dır.

*İhracat Kredisi için üst limit azami 200.000 (ikiyüzbin) USD, vade 180 gündür.

*Acil Destek Kredisi için üst limit, KOSGEB İcra Komitesi tarafından belirlenir. Vade 36 aydır.

*Acil Destek ve İhracat Kredisi için tahsis edilmiş üst limit, İşletme Kredisi ve Makine Teçhizat Kredisi için işletme türü bazında belirlenmiş kredi üst limitlerine dâhil değildir.

4B-GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI KOBİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı ve Kapsamı

Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerinin desteklenmesidir.

Bu program, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere uygulanacak Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

 Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Pazarı’nda(GİP) işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

– Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
– Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
– Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
– Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
– Hukukçu Raporu masrafı,
– Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

giderlerine bütçe imkanları dahilinde geri ödemesiz destek verilir.

Programın Unsurları, Oranı ve Üst Limiti

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 500.000 (Beşyüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Destek Unsurları Destek Ödemesi Üst Limiti (TL) Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli 100.000 75
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 300.000 75
Bağımsız Denetim Hizmeti Bedeli 80.000 75
Hukukçu Raporu Masrafı 10.000 75
SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti  10.000 100
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı

5-LABORATUVAR HİZMETLERİ

Programın Amacı

İşletmelerin ürün kalitesinin arttırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması ve birçok ürünün yurtiçinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilendirme amacıyla toplam 9 ilde 11 adet laboratuvarımız KOSGEB Müdürlükleri bünyesinde hizmet vermektedir.

Bu hizmetlerin yürütülmesinde, KOBİ’lere ücretlendirmede destek olunarak düşük ücret uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca, KOSGEB Desteği ve Ankara Sanayi Odası işbirliği ile oluşturulmuş bulunan ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı (www.asokosgebcevrelab.org.tr); çevre ölçümleri yapmakta, çevresel risklerin tespiti ve çözümünü teşvik edici hizmetler vermekte olup, bu laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir

Laboratuvar Hizmeti Veren KOSGEB Müdürlüklerinin İletişim Bilgileri

BİRİMİ ADRESİ
1 ADANA MÜDÜRLÜĞÜ Yeşiloba Mahallesi Sanayi Sitesi 46035 Sokak 34.Blok No:25 A/B P.K.:01100 Seyhan/ADANA
2 ANKARA OSTİM MÜDÜRLÜĞÜ Cevat Dündar Cad. No:156 P.K:06370 Ostim/ANKARA
3 ANKARA SİNCAN MÜDÜRLÜĞÜ 1. Organize Sanayi Bölgesi Dökümcüler Sitesi No:203 06935 Sincan/ANKARA
4 BURSA MÜDÜRLÜĞÜ Üçevler Mah 2. Sk. No 12 KOSGEB Binası 16120 Nilüfer/BURSA
5 İSTANBUL ANADOLU YAKASI MÜDÜRLÜĞÜ İMES Sanayi Sitesi 308.Sok. C Blok No:46 P.K:81230 Y.Dudullu/İSTANBUL Telefon: 0216 528 21 33
6 İSTANBUL İKİTELLİ MÜDÜRLÜĞÜ İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi P.K.:34306 İkitelli/İSTANBUL
7 KONYA MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mah. Büsan San. Sit. KOSGEB Cad. No:53 42050 Karatay/KONYA
PERS DANIŞMANLIK