Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

 • YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİUYGULAMALAR
  • 06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:
  • Genel Teşvik Uygulamaları
  • Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3- Öncelikli Yatırımların Teşviki 4- Stratejik Yatırımların Teşviki
  • Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
   

  Destek Unsurları

  Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Öncelikli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki
  KDV İstisnası
  Gümrük Vergisi Muafiyeti
  Vergi İndirimi
  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
  Gelir Vergisi

  Stopajı Desteği*

  Sigorta Primi (İşçi

  Hissesi) Desteği*

  Faiz veya Kar Payı

  Desteği **

  Yatırım Yeri Tahsisi
  KDV İadesi***
  •  Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında desteklenen stratejik yatırımlara sağlanır.
  • Yatırımın Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 3., 4., 5. veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
  • Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır. 2017-2021 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları da KDV iadesinden yararlanabilmektedir.
  • 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur:

  1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
  Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar  Adıyaman Ağrı
  Antalya Aydın Bilecik Amasya  Aksaray Ardahan
  Bursa Bolu Burdur Artvin  Bayburt Batman
  Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın  Çankırı Bingöl
  İstanbul Denizli Karabük Çorum  Erzurum Bitlis
  İzmir Edirne Karaman Düzce  Giresun Diyarbakır
  Kocaeli Isparta Manisa Elazığ  Gümüşhane Hakkâri
  Muğla Kayseri Mersin Erzincan  Kahramanmaraş Iğdır
  Kırklareli Samsun Hatay  Kilis Kars
  Konya Trabzon Kastamonu  Niğde Mardin
  Sakarya Uşak Kırıkkale  Ordu Muş
  Tekirdağ Zonguldak Kırşehir  Osmaniye Siirt
  Yalova Kütahya  Sinop Şanlıurfa
  Malatya  Tokat Şırnak
  Nevşehir  Tunceli Van
  Rize  Yozgat
  Sivas
  8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL

   

  • 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur:

  1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
  Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar  Bayburt Adıyaman
  Antalya Balıkesir Burdur Aksaray  Çankırı Ağrı
  Bursa Bilecik Düzce Amasya  Erzurum Ardahan
  Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin  Giresun Batman
  İstanbul Çanakkale Karaman Bartın  Gümüşhane Bingöl
  İzmir Denizli Kırıkkale Çorum  Kahramanmaraş Bitlis
  Kocaeli Edirne Kütahya Elâzığ  Kilis Diyarbakır
  Muğla Isparta Mersin Erzincan  Niğde Hakkâri
  Tekirdağ Karabük Samsun Hatay  Ordu Iğdır
  Kayseri Trabzon Kastamonu  Osmaniye Kars
  Kırklareli Rize Kırşehir  Sinop Mardin
  Konya Uşak Malatya  Tokat Muş
  Manisa Zonguldak Nevşehir  Tunceli Siirt
  Sakarya Sivas  Yozgat Şanlıurfa
  Yalova Şırnak
  Van
  9 İL 15 İL 13 İL 14 İL 14 İL 16 İL

   

  • Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
  • Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı,
   • ve 2. bölgelerde 1 milyon TL,
   • , 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 bin TL’dir.
  • Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı ve 2. bölgelerde 1 milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.
  • Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.

  DESTEK UNSURLARI

  Katma Değer Vergisi İstisnası:

  Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

  Gümrük Vergisi Muafiyeti:

  Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

  Vergi İndirimi:

  Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

  Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

  Gelir Vergisi Stopajı Desteği:

  Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar ve TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

  Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği:

  Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel ve stratejik yatırımlar ile TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

  Faiz veya Kâr Payı Desteği:

  Faiz veya Kar Payı Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

  Yatırım Yeri Tahsisi:

  Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

  Katma Değer Vergisi İadesi:

  Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

  GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

  Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.

  BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

  Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

  BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

  Destek Unsurları BÖLGELER
  I II III IV V VI
  KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR
  Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
   

  Vergi İndirimi*

  Yatırıma Katkı Oranı* (%) OSB ve EB Dışı 15 20 25 30 40 50
  OSB ve EB İçi 20 25 30 40 50 55
  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği**  

  Destek Süresi

  OSB ve EB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl
  OSB ve EB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl
  Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
   

  Faiz veya Kar Payı Desteği

  İç Kredi  

  YOK

   

  YOK

  3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
  Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan
  Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
  Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
  • EB: İmalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar
  • İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi
  • 2017-2021 yılında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir. Oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.
  • Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, desteğin sabit yatırım tutarına oranı yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.

  ÖNCELİKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

  Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tespit edilen alanlarda yapılacak olan yatırımlar, öncelikli yatırımlar olarak belirlenmiş ve bu yatırımlara 1. 2. 3. ve 4. Bölgelerde gerçekleştirilmiş olsalar dahi 5. Bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır. Bu yatırımlara, 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise kendi bölgelerinde uygulanan destekler sağlanmaktadır.

  Öncelikli Yatırımlar kapsamında 5. bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları şöyledir:

  • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları,
  • Madencilik yatırımları,
  • Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
  • Savunma sanayi yatırımları,
  • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.
  • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar,
  • Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar,
  • 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanmış 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları,
  • Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,
  • Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar,
  • Asgari 50 milyon TL tutarındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları,
  • Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar,
  • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar,
  • Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.
  • Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.
  • Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.
  • Lisanslı depoculuk yatırımları.
  • Nükleer enerji santrali yatırımları.
  • Belirli nitelikteki laboratuvar yatırımları.
  • İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri  yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları.
  • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar.
  • Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.
  • Asgari 500 milyon TL tutarındaki orta-yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.
  • Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları.

  ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

  Destek Unsurları Destek Oran ve Süreleri*
  KDV İstisnası VAR
  Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR
   

  Vergi İndirimi

  Yatırıma Katkı Oranı (%) 40**
  Vergi İndirimi (%) 80**
  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl
  Yatırım Yeri Tahsisi VAR
   

  Faiz veya Kar Payı Desteği

  İç Kredi 5 puan
  Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 puan
  • 1-5. Bölgelerde yapılacak yatırımlar için 5. Bölge desteği, 6. Bölgede yapılacak yatırımlar için 6. Bölge desteği
  • İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı mevcut orana 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

  STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

  İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir.

  • Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması,
  • Yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
  • Yatırımla sağlanan katma değerin asgari %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır),
  • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değerinin son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon $ olması.

  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında Bakanlıkça uygun görülen yatırımlar da stratejik yatırımlar kapsamında desteklenebilecektir.

  Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

  STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

   

  Destek Unsurları BÖLGELER
  I II III IV V VI
  KDV İstisnası VAR
  Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR
  Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı* (%) 50
  Sigorta Primi

  İşveren Hissesi Desteği

   

  Destek Süresi

   

  7 yıl (6. bölgede 10 Yıl)

  Yatırım Yeri Tahsisi VAR
   

  Faiz veya Kar Payı Desteği

   

  İç kredi

  5 Puan (TOSHP kapsamında yüksek teknolojili üründe 10, diğerlerinde 8 puan)
  Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 puan
   

  Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği

  10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar) Diğer bölgelerde, TOSHP kapsamında yüksek teknolojili üründe 7 yıl, diğerlerinde 5 yıl
  Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece 6.Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar ve TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar)
  KDV İadesi VAR (Sadece 500 milyon TL ve üzeri yatırımlar için)

   

  • İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı

  oranı mevcut orana 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

  TOSHP Kapsamında stratejik olarak desteklenen yatırımlarda ürün yüksek teknolojili ise azami 500, diğerlerinde ise azami 300 çalışan için uygulanabilir.

  ALT BÖLGE DESTEKLERİNDEN YARARLANMA

  • Aşağıda belirtilen yatırımlara, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından alt bölgelerde sağlanan daha avantajlı destekler sağlanacaktır:
  • Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak yatırımlar veya imalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar,
  • Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar.
  • OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan bazı yatırım konuları ise; İstanbul ili hariç olmak üzere 1., 2., ve bölgede gerçekleştirilecekler 4. Bölge desteklerinden, 4., 5. ve 6. bölgede gerçekleştirilecekler ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanacaktır. Ancak, İstanbul İlinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.
  • 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin Karar eki EK-7’de yer alan ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar;
  • İlçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden;
  • Bu ilçelerin OSB/EB’sinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır.
   • 5 inci bölge illerinin;
  • EK-7’de yer alan ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler,
  • Bu ilçelerin OSB/EB’sinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise sigorta primi işveren hissesi desteği, bölgede geçerli olan süreye iki yıl ilave edilmesi, vergi indirimi desteği ise bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilmesi suretiyle 6 ncı bölge destekleri uygulanır.
   • Bu uygulamalar kapsamında gelir vergisi stopajı desteği ve sigorta primi desteği

  1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere alt bölge desteklerinden faydalanacak ilçelere ilişkin Karar eki:

   

   

  Ankara

  Çamlıdere
  Bala
  Haymana
   

   

   

   

  Adana

  Yumurtalık
  İmamoğlu
  Karataş
  Karaisalı
  Tufanbeyli
  Aladağ
  Feke
  Saimbeyli
   

   

   

  Afyonkarahisar

  Kızılören
  İhsaniye
  Bayat
  Sinanpaşa
  Hocalar
  Çobanlar
   

   

   

  Aksaray

  Ortaköy
  Sarıyahşi
  Eskil
  Ağaçören
  Güzelyurt
  Gülağaç
  Amasya Göynücek
  Hamamözü
  Antalya Gündoğmuş
   

   

   

   

  Aydın

  Kuyucak
  Germencik
  Karacasu
  Sultanhisar
  Köşk
  Buharkent
  Yenipazar
  İncirliova
  Bozdoğan

   

   

  Koçarlı
  Karpuzlu
   

   

   

  Balıkesir

  Savaştepe
  Dursunbey
  Sındırgı
  Havran
  Kepsut
  İvrindi
  Balya
  Bartın Kurucaşile
   

  Bilecik

  Gölpazarı
  İnhisar
  Yenipazar
   

   

   

  Bolu

  Yeniçağa
  Mudurnu
  Göynük
  Seben
  Kıbrısçık
  Dörtdivan
   

   

   

  Burdur

  Kemer
  Ağlasun
  Cavdır
  Çeltikçi
  Yeşilova
  Altınyayla
   

  Bursa

  Harmancık
  Keles
  Büyükorhan
  Çanakkale Bayramiç
  Yenice
  Çankırı Bayramören
   

   

   

  Çorum

  Ortaköy
  Boğazkale
  Uğurludağ
  Mecitözü
  Bayat
  Laçin
  Denizli Babadağ
  Kale

   

  Beyağaç
  Baklan
  Güney
  Çameli
   

   

  Düzce

  Çilimli
  Kaynaşlı
  Cumayeri
  Gölyaka
  Yığılca
   

   

  Edirne

  Enez
  İpsala
  Meriç
  Lalapaşa
   

   

   

   

  Elazığ

  Kovancılar
  Karakocan
  Alacakaya
  Maden
  Palu
  Baskil
  Sivrice
  Arıcak
   

  Erzincan

  Otlukbeli
  Tercan
  Çayırlı
   

   

   

   

  Erzurum

  Horasan
  Hınıs
  Şenkaya
  Çat
  Köprüköy
  Tekman
  Karaçoban
  Karayazı
   

  Eskişehir

  Alpu
  Günyüzü
  Han
   

   

  Gaziantep

  Nizip
  İslahiye
  Oğuzeli
  Nurdağı

   

  Karkamış
  Araban
  Yavuzeli
   

   

   

  Hatay

  Arsuz
  Reyhanlı
  Yayladağı
  Hassa
  Kumlu
  Altınözü
   

   

  Isparta

  Şarkikaraağaç
  Aksu
  Gelendost
  Sütçüler
   

  İzmir

  Bayındır
  Beydağ
  Kiraz
   

   

  Karabük

  Eskipazar
  Yenice
  Ovacık
  Eflani
   

   

  Karaman

  Kazımkarabekir
  Başyayla
  Sarıveliler
  Ayrancı
   

   

   

   

  Kastamonu

  Daday
  Cide
  İhsangazi
  Hanönü
  Azdavay
  Pınarbaşı
  Şenpazar
  Doğanyurt
   

   

   

  Kayseri

  İncesu
  Felahiye
  Yahyalı
  Bunyan
  Yeşilhisar
  Pınarbaşı
  Sarıoğlan

   

  Tomarza
  Sarız
  Akkışla
   

   

   

  Kırıkkale

  Karakeçili
  Delice
  Keskin
  Sulakyurt
  Balışeyh
  Celebi
   

  Kırklareli

  Demirköy
  Pehlivanköy
  Kofçaz
   

   

  Kırşehir

  Akpınar
  Çiçekdağı
  Boztepe
  Akçakent
  Kilis Musabeyli
  Polateli
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Konya

  Kulu
  Sarayönü
  Hadim
  Taşkent
  Güneysınır
  Hüyük
  Kadınhanı
  Doğanhisar
  Tuzlukçu
  Yalıhüyük
  Bozkır
  Derebucak
  Altınekin
  Çeltik
  Yunak
  Derbent
  Halkapınar
  Emirgazi
  Ahırlı
  Kütahya Domaniç
  Hisarcık

   

  Şaphane
  Pazarlar
  Dumlupınar
  Altıntaş
  Çavdarhisar
  Aslanapa
   

   

   

   

  Malatya

  Hekimhan
  Doğanşehir
  Akçadağ
  Yazıhan
  Doğanyol
  Arguvan
  Kuluncak
  Kale
  Pütürge
   

   

  Manisa

  Saruhanlı
  Köprübaşı
  Ahmetli
  Gölmarmara
  Selendi
   

  Mersin

  Aydıncık
  Mut
  Gülnar
  Muğla Seydikemer
  Nevşehir Derinkuyu
  Acıgöl
  Niğde Altunhisar
  Çiftlik
  Osmaniye Sumbas
   

   

   

  Rize

  Hemşin
  Güneysu
  İyidere
  Derepazarı
  İkizdere
  Kalkandere
  Çamlıhemşin
   

  Sakarya

  Kaynarca
  Ferizli
  Karapürçek

   

  Taraklı
   

   

   

   

  Samsun

  Kavak
  Havza
  Alacam
  Yakakent
  Vezirköprü
  Salıpazarı
  Asarcık
  Ayvacık
  Sinop Dikmen
   

   

   

   

  Sivas

  Akıncılar
  Zara
  Gölova
  Kangal
  Ulaş
  Altınyayla
  Hafik
  Yıldızeli
  Koyulhisar
   

   

   

   

  Trabzon

  Çarşıbaşı
  Araklı
  Şalpazarı
  Dernekpazarı
  Tonya
  Köprübaşı
  Hayrat
  Düzköy
   

  Uşak

  Banaz
  Karahallı
  Sivaslı
  Yozgat Aydıncık
  Zonguldak Kilimli
  Gökçebey

Neden Biz

Türkiye’nin üreten ve değer yaratan ülke olma yolundaki dönüşümünü girişimcilik ile hızlandırmak vizyonu ile kurulan Pers Belgelendirme Yatırım ve danışmanlık Türkiye’de girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak misyonu ile çalışıyor.

2019 yılında yola çıkan Pers Belgelendirme Yatırım ve danışmanlık, girişimciliğin değişimin anahtarı olduğuna inanan iş insanları ve fikir önderleri ile birlikte girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve girişimciliğin iş insanları arasında değer seçeneği haline gelmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Pers Belgelendirme Yatırım ve danışmanlıkc, girişimcilik potansiyeli olan gençlerin ve iş insanlarının kendi yollarından giderek iz bırakmasına destek oluyor. Pers Belgelendirme Yatırım ve danışmanlık, ilhamın ve geri vermenin gücü ile yükselen bir marka olmaya devam ediyor.

PERS DANIŞMANLIK